Ocsiwn Cerbydau

Fel arfer cynhelir arwerthiannau cerbydau Morgan Evans yn fisol ar ddydd Iau cyntaf y mis, gyda chymysgedd o gerbydau domestig, masnachol a rhai cerbydau hamdden ar brydiau.

Volvo

Cyflwyno Cerbydau: Rhaid i gerbydau gyrraedd safle Gaerwen cyn 5:30pm ar ddiwrnod yr arwerthiant. Dylai pob cerbyd gael dogfen V5 (llyfr log) a thystysgrif MOT os yw'n berthnasol. Bydd y Gwerthwr yn talu ffi fynediad o £20 fesul cerbyd a chyfradd gomisiwn sy'n ganran ar raddfa nodiant o bris gwerthu'r cerbyd.

Gweld Cerbydau: Gellir gweld y cerbydau o 3:00pm hyd at ddechrau'r arwerthiant am 6:00pm. Gwerthir yr holl gerbydau fel y'i gwelir.

Prynu Cerbydau
Rhaid i ddarpar brynwyr gofrestru cyn i'r arwerthiant ddechrau. Pan drewir y morthwyl, bydd y prynwr yn darparu eu henw a'u cyfeiriad gyda blaendal arian parod o 20%. Yn ogystal, mae Ffi Digollediad Prynwyr + TAW yn daladwy. Bydd angen talu'r balans cyn diwedd y diwrnod. NID OES GWARANT AR GERBYDAU A BRYNIR YN EIN HARWERTHIANT. (Noder bod TAW yn daladwy ar rai cerbydau).

Bmw